1. Üldsätted

 1. Igor Ivanovski Autokool BRAVO (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.
 2. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
 3. Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:
  1. B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus;
  2. Pimeda aja koolitus;
  3. Lõppastme koolitus;
  4. Esmaabikoolitus.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Korraldame teooriaõpet ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga.
 2. Sõidupraktika toimub autokooli valduses oleva B-kategooria sõidukiga, mis vastab EV kehtivale seadusandlusele ja on kindlustatud. Praktika toimub nii õppeväljakul kui ka tavaliiklusega teel.
 3. Pimeda ajal sõiduki juhtimine toimub esmaõppe algastme käigus ning tavaliiklusega teel. Lõpetamisel tehakse kanne tunnistusele.
 4. Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse läbimine on kohustuslik kõigile, kes taotlevad esmakordselt juhitimisõigust. Käesolev koolitus koosneb teooriaõppest ja praktilistest hajutustest ning õppejõud omab seaduse kohaselt vastava pädevuse ja kaasaegsed teadmised.
 5. Lõppastme koolitus tuleb läbida hiljemalt 24 kuu jooksul pärast esmaste juhilubade saamist. Koolitust on võimalik läbida aastaringselt, sest harjutused viiakse läbi aastaringselt kasutataval libedarajal Aseris ja Jõgevas.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.
 2. Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.
 3. Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.
 4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse asutuse veebilehel.

4. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

 1. Asutuse esindaja tagab, et tal on olemas koolituse läbiviimiseks sobiva kvalifikatsiooniga või vastavat õpi- või töökogemust omav spetsialist. Kõigil õpetajatel on kehtiv kutsetunnistus.
 2. Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.
 3. Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 1. Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.
 2. Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.