Jagu 2. Horisontaalne märgistus Artikkel 24.
Üldised sätted
(1) Horisontaalne märgistus – teekattele kantavad jooned, nooled, kirjad või pildid.
(2) Teekattele võib kanda ka muid käesoleva määrusega mitte käsitletavaid kirju ja pilte (näiteks liiklusmärkide kujutised), mis aitavad liikluses orienteeruda, kuid ei kehtesta täiendavaid piiranguid.
(3) Horisontaalne märgistus on valge, välja arvatud:
1) ajutised (tee-ehitustööde ajaks) elemendid ja peatumist ning parkimist keelavad elemendid, mis on kollased;
2) märgistuselemendid, mis tähistavad tasulise parkimise või muude parkimispiirangutega parkimiskohtade piire, samuti parkimisala piiri tähistav märgistus, mis on sinised;
3) märgistuselemendid, mis tähistavad kiiruspiirangualade ja hooviala piire, mis on punased;
(4) Horisontaalse märgistuse elementide graafilised kujutised esitatakse määruse lisas 9;
(5) Horisontaalse märgistuse elemendid esitatakse joonistel määruse lisas 10.

Pilt Kirjeldus
Märgistuselement 911 „Üksik pidevjoon“ 1) eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel, millel on kaks sõidurada. Joone ületamine on keelatud;
Märgistuselement 911 „Üksik pidevjoon“ 2) eraldab sõiduradu sama suuna liiklusvoolus. Joone ületamine on keelatud;
Märgistuselement 911 „Üksik pidevjoon“ 3) piirab sõidutee lõike, mille ületamine on keelatud, näiteks suunasaared;
Märgistuselement 911 „Üksik pidevjoon“ 4) tähistab parkimiskohti. Joone ületamine on lubatud manööverdamisel. Parkimiskoha lõpus olevat joont võib ületada ka parkimiskohale sisenemisel ja sealt väljumisel;
Märgistuselement 911 „Üksik pidevjoon“ 5) tähistab sõidutee äärt. Joone ületamine on mõlemalt poolt lubatud;
Märgistuselement 911 „Üksik pidevjoon“ 6) eraldab jalgratta- ja jalakäijate teedel jalgratta- ja jalakäijate liiklust. Joone ületamine on keelatud.
Märgistuselement 911a „Kamjoon“ tähistab sõidutee äärt. Joone ületamine on mõlemalt poolt lubatud.
Märgistuselement 912 „Lai pidevjoon“ omab järgmisi tähendusi:
Märgistuselement 912 „Lai pidevjoon“ 1) tähistab sõidutee äärt. Joone ületamine on mõlemalt poolt lubatud;
Märgistuselement 912 „Lai pidevjoon“ 2) eraldab peateest kiirendus- ja aeglustusradade alad. Joone ületamine on keelatud;
Märgistuselement 912 „Lai pidevjoon“ 3) eraldab muudest sõiduradadest eriotstarbelised rajad (jalgrattarada, ühistranspordivahendite rada, ühistranspordivahendite ja jalgrataste rada). Joone ületamine on keelatud.
Märgistuselement 913 „Kahekordne pidevjoon“ omab järgmisi tähendusi:
Märgistuselement 913 „Kahekordne pidevjoon“ 1) eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel, millel on kolm sõidurada ja rohkem. Joone ületamine on keelatud;
Märgistuselement 913 „Kahekordne pidevjoon“ 2) tähistab parkimiskoha välimist piiri. Joone ületamine on lubatud ainult manööverdamisel.
Märgistuselement 914 "Pidevjoone ja katkendjoone kombinatsioon" omab järgmisi tähendusi:
Märgistuselement 914 "Pidevjoone ja katkendjoone kombinatsioon" 1) eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel, millel on kaks sõidurada;
Märgistuselement 914 "Pidevjoone ja katkendjoone kombinatsioon" 2) eraldab sõiduradu sama suuna liiklusvoolus;
Märgistuselement 914 "Pidevjoone ja katkendjoone kombinatsioon" 3) tähistab pidevjoone katkestust, mis eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel, kohtades, kus seda joont tohib ületada ainult ühelt poolt, samuti sisse- ja väljasõidukohti ainult ühes suunas. Märgistuselement 914 ületamine on lubatud katkendjoone poolt. Pidevjoone poolt on see lubatud ainult möödasõidu või takistusest möödumise lõpetamisel.
Märgistuselemendid 915, 916 ja 917 "Suunasaar" tähistavad liikluseks keelatud teeosi ja näitavad oma kaldjoontega liikumise suunda järgmiselt: 1) element 915 eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel;
2) element 916 eraldab sõiduradu sama suuna liiklusvoolus;
3) element 917 ühendab sama suuna liiklusvoolu sõiduradu. Märgistuselementide 915, 916 ja 917 piirid on tähistatud märgistuselemendiga 911 "Üks pidevjoon", 911a "Kamjoon" või 912 "Lai pidevjoon". Ületamine keelatud.
Märgistuselement 921 "Katkendlik joon lühikeste triipudega", mille triipude vaheliste intervallide pikkus on kolm korda suurem kui triipude pikkus:
Märgistuselement 921 "Katkendlik joon lühikeste triipudega" 1) eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel, kaherajalistel teedel, jalgrattateedel ja jalgratta-jal akäijate teedel;
Märgistuselement 921 "Katkendlik joon lühikeste triipudega" 2) eraldab sõiduradu sama suuna liiklusvoolus. Märgistuselementi 921 on lubatud ületada mõlemalt poolt.
Märgistuselement 921a "Katkendlik joon lühikeste triipudega", mille triipude pikkus on 1 m ja triipude vaheliste intervallide pikkus on 2 m, tähistab sõidutee äärt. Joone ületamine on lubatud mõlemalt poolt.
Märgistuselement 922 "Katkendlik joon pikkade triipudega", mille triipude pikkus on kolm korda suurem kui triipude vaheliste intervallide pikkus:
Märgistuselement 922 "Katkendlik joon pikkade triipudega" 1) näitab lähenemist märgistuselemendile: 911 "Üks pidevjoon";
Märgistuselement 922 "Katkendlik joon pikkade triipudega" 1) näitab lähenemist märgistuselemendile: 913 "Kahekordne pidevjoon";
Märgistuselement 922 "Katkendlik joon pikkade triipudega" 1) näitab lähenemist märgistuselemendile: 914 "Pidevjoone ja katkendjoone kombinatsioon", mis eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel või sõiduradu sama suuna liiklusvoolus;
Märgistuselement 922 "Katkendlik joon pikkade triipudega" 2) eraldab vastassuunaliste liiklusvoolude teedel ohtlikus kohas, kaherajalisel teel, samuti sellise koha läheduses. Märgistuselementi 922 on lubatud ületada mõlemalt poolt. (Foto http://best-trip4you.ru/brunej/305-informatsiya)
Märgistuselement 923a "Katkendlik joon võrdsete triipude ja intervallidega", mille triipude ja intervallide vahelise pikkus on 0,5 m. Joone ületamine on lubatud mõlemalt poolt.
Liiklusmärgi element 923a tähistab ristmikel või teedega ristuvate juurdepääsuteede kohtades liikumisribasid, kus on vajalik liikumissuuna selge määramine. Joont ületada on lubatud mõlemalt poolt.
Liiklusmärgi elemendiga 923a võib tähistada teeületuskohta. Joont ületada on lubatud mõlemalt poolt.
Liiklusmärgi element 923b "Katkestatud joon ühesuguste triipude ja vahedega", mille triipude pikkus ja triipude vaheline kaugus on 1 m ning triipude laius – 10 cm:
Liiklusmärgi element 923b "Katkestatud joon ühesuguste triipude ja vahedega" 1) tähistab joone 911 "Üksik pidev joon", mis tähistab sõidutee äärt, katkestust ristmikel või tee kõrvalt lahkumise kohtades;
Liiklusmärgi element 923b "Katkestatud joon ühesuguste triipude ja vahedega" 2) tähistab sõidutee äärt teedel, kus lubatud maksimaalne liikumiskiirus on 50 km/h või vähem. Liiklusmärgi elementi 923b on lubatud ületada mõlemalt poolt.
Liiklusmärgi element 923c "Lai katkestatud joon ühesuguste triipude ja vahedega", mille triipude pikkus ja vahed triipude vahel on 1 m ning triipude laius – 20 cm:
1) Liiklusmärgi element 923c "Lai katkestatud joon ühesuguste triipude ja vahedega" tähistab joone 912 "Lai pidev joon", mis tähistab sõidutee äärt, katkestust ristmikel või tee kõrvalt lahkumise kohtades;
2) Liiklusmärgi element 923c "Lai katkestatud joon ühesuguste triipude ja vahedega" tähistab ühissõidukite liikumisriba algust ja lõppu ning ühissõidukite ja jalgrataste liikumisriba. Liiklusmärgi elementi 923c on lubatud ületada mõlemalt poolt.
Liiklusmärgi element 923d "Katkestatud joon ühesuguste triipude ja vahedega", mille triipude pikkus ja vahed triipude vahel on 3 m.
Liiklusmärgi element 923d eraldab peamistest liikumisribadest eriotstarbelise liikumisriba (jalgrattariba, ühissõidukite liikumisriba, ühissõidukite ja jalgrataste liikumisriba). Joone ületamine on lubatud mõlemalt poolt.
Liiklusmärgi element 924 "Lai katkestatud joon", mille triipude pikkus on 1 m ja triipude vaheline kaugus – 3 m.
Liiklusmärgi element 924 "Lai katkestatud joon", eraldab pidurdamisriba ja kiirendusriba peamistest liikumisribadest. Joone ületamine on lubatud mõlemalt poolt.
Liiklusmärgi element 925 "Kahekordne katkestatud joon" eraldab vastassuunalise liikumisega liikumisriba kõrval asuvast liikumisribast.
Liiklusmärgi element 925 "Kahekordne katkestatud joon" eraldab vastassuunalise liikumisega liikumisriba kõrval asuvast liikumisribast.
Liiklusmärgi element 931 "Peatumise keelav joon" tähistab kohta, kus on keelatud sõidukite peatamine ja parkimine. Joone värv on kollane ja see kantakse sõidutee äärele või äärekivi servale.
Liiklusmärgi element 932 "Parkimise keelav joon", mille triipude pikkus ja vahed triipude vahel on 1 m, tähistab kohta, kus on keelatud sõidukite parkimine. Joone värv on kollane ja see kantakse sõidutee äärele või äärekivi servale.
Liiklusmärgi element 933 "Ühistranspordi peatus" tähistab autobusside, trollibusside ja taksode, mis osutavad ühistransporditeenuseid, peatuskohti. Joone värv on kollane. Joonel on keelatud peatuda sõidukitel, kui see takistab kategooria "D" ühistranspordivahendite või taksode liikumist.
Liiklusmärgi element 934 "Parkimiskeelu tsoon" tähistab tsoone, kus tuleb täiendavalt märkida parkimiseks keelatud alad, näiteks kohad, kus parkiv sõiduk takistab teiste sõidukite liikumist või jalakäijate liiklemist (teeosad väravate ees hoovidesse, parkimiskohtade vahel, kaupade laadimise ja mahalaadimise kohad jne). Joone värv on kollane. Märgistusel on parkimine keelatud.
Liiklusmärgi element 935 "Jalakäija ohtlik ala" tähistatakse märgiga 542a "Bussi või trollibussi peatus" või märgiga 541b "Trammipeatus" ja tähistab peatuse piiriala, kus on ohutu oodata saabuvaid ühissõidukeid.
Liiklusmärgi element 941 "Stop-joon" näitab kohta, kus juht peab peatama sõiduki foori keelava tule või reguleerija märguande, raudteeülesõidu sulguva tõkkepuu või liiklusmärgi 222 "Peatu ja anna teed" olemasolu korral.
Liiklusmärgi element 941 "Stop-joon" näitab kohta, kus juht peab peatama sõiduki foori keelava tule või reguleerija märguande, raudteeülesõidu sulguva tõkkepuu või liiklusmärgi 222 "Peatu ja anna teed" olemasolu korral.
Liiklusmärgi element 942 kirje "Stop" hoiatab läheneva liiklusmärgi 941 elemendi eest, mida kasutatakse koos märgiga 222 "Peatu ja anna teed".
Liiklusmärgi element 943 "Koht, kus tuleb teed anda" näitab kohta, kus juht peab vajadusel peatuma, andes teed sõidukijuhtidele, kes liiguvad teel, millele on antud eesõigus, või peateel. Kasutatakse koos märgiga 221 "Anna teed".
Liiklusmärgi element 943 "Koht, kus tuleb teed anda" näitab kohta, kus juht peab vajadusel peatuma, andes teed sõidukijuhtidele, kes liiguvad teel, millele on antud eesõigus, või peateel. Kasutatakse koos märgiga 221 "Anna teed".
Liiklusmärgi element 943a "Koht, kus tuleb teed anda" näitab kohta, kus juht peab teed andma ja vajadusel peatuma pidurdamisribal ristmikul võrdsete teede ees, enne märke 231 "Vastassuuna eesõigus" ja 555 "Ooteala", enne reguleerimata ülekäigurada või enne raudteeülesõitu, mis ei ole varustatud tõkkepuuga.
Liiklusmärgi element 944 "Hoiatus läheneva koha kohta, kus tuleb teed anda" hoiatab läheneva liiklusmärgi 943 "Koht, kus tuleb teed anda" eest, mida kasutatakse koos märgiga 221 "Anna teed".
Liiklusmärgi element 945a "Jalakäijate ülekäigurada" tähistab reguleerimata jalakäijate ülekäigurada või reguleeritud jalakäijate ülekäigurada, kus foor ei tööta ööpäevaringselt.
Liiklusmärgi element 945b "Jalakäijate ülekäigurada" tähistab reguleerimata jalakäijate ülekäigurada või reguleeritud jalakäijate ülekäigurada, kus foor ei tööta ööpäevaringselt. Liiklusmärgi 945b nooled näitavad jalakäijate liikumise suunda.
Liiklusmärgi element 946a "Ratturite ja jalakäijate tee ristumiskoht" tähistab kohta, kus tee ristub jalgratta- ja jalakäijate teega, mida tähistab märk 435 "Jalgratta- ja jalakäijatee".
Liiklusmärgi element 946b "Ratturite ja jalakäijate tee ristumiskoht" tähistab kohta, kus tee ristub jalgratta- ja jalakäijate teega, mida tähistab märk 435 "Jalgratta- ja jalakäijatee".
Liiklusmärgi element 946c "Ratturite ja jalakäijate tee ristumiskoht" tähistab kohta, kus tee ristub jalgratta- ja jalakäijate teega, mida tähistab märk 435 "Jalgratta- ja jalakäijatee".
Liiklusmärgi element 946d "Ratturite ja jalakäijate tee ristumiskoht" tähistab kohta, kus tee ristub jalgratta- ja jalakäijate teega, mida tähistavad märgid 433 või 434 "Jalgratta- ja jalakäijatee".
Liiklusmärgi element 947 "Valgusfooriga jalakäijate ülekäigurada" tähistab reguleeritud jalakäijate ülekäigurada või reguleeritud kohta, kus tee ristub jalgratta- ja jalakäijate teega. Liiklusmärgi element võib samuti tähistada reguleeritud jalakäijate ülekäigurada või reguleeritud kohta, kus tee ristub jalgratta- ja jalakäijate teega, kus foor ei tööta ööpäevaringselt.
Liiklusmärgi element 948 "Rattatee ristumiskoht" tähistab kohta, kus rattatee või rattariba ristub sõiduteega.
Liiklusmärgi element 949a "Parkimisala" tähistab parkimisala piire, mida tähistab märk 387 "Parkimisala". Liiklusmärgi element on sinist värvi.
Liiklusmärgi element 949b "Kiiruspiirangu ala" tähistab kiiruspiirangu ala piire, mida tähistab märk 382 "Kiiruspiirangu ala". Liiklusmärgi element on punast värvi.
Liiklusmärgi element 949c "Elamupiirkond" tähistab elamupiirkonna piire, mida tähistab märk 573 "Elamupiirkond". Liiklusmärgi element on punast värvi.
Liiklusmärgi element 949d "Sõiduteede ristumisala" tähistab sõiduteede ristumisala või kindlate liikumisribade ristumisalasid sõiduteede ristumisalal.
Liiklusmärgi element 949d "Sõiduteede ristumisala" tähistab sõiduteede ristumisala või kindlate liikumisribade ristumisalasid sõiduteede ristumisalal.
Liiklusmärgi element 949d "Sõiduteede ristumisala" tähistab sõiduteede ristumisala või kindlate liikumisribade ristumisalasid sõiduteede ristumisalal.
Liiklusmärgi element 949e "Jalgratturi ooteala" on ala kahe järgneva stoppjoone vahel, mis on ette nähtud jalgratturile liikumisriba vahetamiseks ja foori lubava tule ootamiseks.
Liiklusmärgi element 949g "Vahekaugus" tähistab heade ilmastiku- ja teeolude korral järjestikku liikuvate sõidukite vahemaad. Minimaalne nõutav vahekaugus on täidetud, kui taga sõitev juht näeb ees liikuvat sõidukit vähemalt kahe tee märgistuse triibu kauguselt.
Liiklusmärgi element 951 "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 951c "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 952 "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 952c "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 953 "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal. Märk, mis näitab vasakpööret äärmiselt vasakult rajalt, lubab samuti U-pööret.
Liiklusmärgi element 953c "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 954 "Suunanoole" näitab liikumise suundi rajal.
Liiklusmärgi element 954c "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 955 "Suunanoole" näitab liikumise suundi rajal. Märk, mis näitab vasakpööret äärmiselt vasakult rajalt, lubab samuti U-pööret.
Liiklusmärgi element 955c "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 956 "Suunanoole" näitab liikumise suundi rajal. Märk, mis näitab vasakpööret äärmiselt vasakult rajalt, lubab samuti U-pööret.
Liiklusmärgi element 956c "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 956d "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 957a "Suunanoole" näitavad liikumise suundi radadel. Märk, mis näitab vasakpööret äärmiselt vasakult rajalt, lubab samuti U-pööret. Märk 957 kujul nool koos ristkülikuga kantakse teekattele enne ristmikku teega, millele lähimale sõiduteele pööramine on keelatud.
Liiklusmärgi element 957b "Suunanoole" näitavad liikumise suundi radadel. Märk 957 kujul nool koos ristkülikuga kantakse teekattele enne ristmikku teega, millele lähimale sõiduteele pööramine on keelatud.
Liiklusmärgi element 958a "Suunanoole" kahe noolega näitab kahe järjestikuse pöörde kohti.
Liiklusmärgi element 958b "Suunanoole" kahe noolega näitab kahe järjestikuse pöörde kohti. Märk, mis näitab vasakpööret äärmiselt vasakult rajalt, lubab samuti U-pööret.
Liiklusmärgi element 959 "Suunanoole" näitab liikumise suunda rajal.
Liiklusmärgi element 96 "Kõverdatud nool" tähistab liikumisriba lõppu või kiirendusraja lõppu või teeosa lõppu, kus on võimalik möödasõit, ja näitab ümberreastumise suunda või naasmist sama liikumissuuna poole. Liiklusmärgi element 961a või 962a võib olla noole kujul, mis lõpetab liikumisriba või kiirendusraja, vastavalt liiklusmärgi elemendile 961 või 962.
Liiklusmärgi element 963 "Liikumissuuna nool" näitab liikumissuunda jalgratta- ja jalakäijate teel.
Liiklusmärgi element 971a "Võrdsete teede ristmik" tähistab võrdsete teede ristmikku.
Liiklusmärgi element 971b "Hoiatus tee ristumiskoha lähedusest" informeerib lähenemisest liiklusmärkide 945 "Jalakäijate ülekäigurada", 946 "Ristumine jalgratta- ja jalakäijate teega" või 948 "Ristumine jalgrattateega" elementidega või jalakäijate ülekäigukohale.
Liiklusmärgi element 972 "Tee number" näitab tee numbrit. Täht "E" tähistab Euroopa teedevõrgustiku teed.
Liiklusmärgi element 973 "Ühissõidukirada" tähistab ühissõidukirada, mida tähistab märk 525a "Ühissõidukirada", ühissõidukite ja jalgrataste rada, mida tähistab märk 525b "Ühissõidukite ja jalgrataste rada" või ühissõidukipeatuse laiendust teel.
Liiklusmärgi element 974 "Jalakäijatee" tähistab jalakäijateed, mida tähistab märk 432 "Jalakäijatee", ja jalgratta-jalakäijate teed või selle osa, mida tähistavad märgid 433, 434 või 435 "Jalgratta-jalakäijatee".
Liiklusmärgi element 975 "Jalgrattatee": 1) tähistab jalgrattateed, mida tähistab märk 431 "Jalgrattatee", ja jalgratta-jalakäijate teed või selle osa, mida tähistavad märgid 433, 434 või 435 "Jalgratta-jalakäijatee"; 2) tähistab jalgrattarada sõiduteel.
Liiklusmärgi element 976a "Parkimiskoht liikumispuudega inimese sõidukile" tähistab parkimiskohta, mida tohib kasutada ainult sõiduk, millel on parkimisluba liikumispuudega inimese või pimedate teenindamiseks. Liiklusmärgi elemendid võivad olla kantud sinisele taustale.
Liiklusmärgi element 976b "Elektrisõiduki parkimiskoht" tähistab parkimiskohta, mida tohib kasutada ainult elektrisõiduk.
Liiklusmärgi element 977 "Kaldega kõnnitee serv" tähistab tehislikku kõrgendikku, mis on ehitatud sõiduteele kiiruse vähendamiseks, või kõnnitee serval asuvat kaldteed kõrgendatud ristmikul või teega ristuvate juurdepääsuteede kohas lähedal asuvatelt aladelt.
Liiklusmärgi element 978 "Maksimaalne kiirus" näitab teelõigul lubatud maksimaalset kiirust (km/h).
Liiklusmärgi element 979a "Tähelepanu nõudev koht" tähistab teelõiku, kus tuleb olla eriti tähelepanelik (sh kiiruse valikul).
Liiklusmärgi element 979b "Tähelepanu nõudev koht" tähistab remonditava teelõigu algust. Liiklusmärgi element 979b on kollast värvi.
Liiklusmärgi element 981a "Helkurkattega pind" on mõeldud vastassuunaliste liiklusvoolude või sama suuna liiklusribade eraldavate horisontaalsete liiklusmärkide elementide esiletõstmiseks pimedal ajal ja halva nähtavuse tingimustes. Liiklusmärgi element 981a koosneb kahest teekattesse integreeritud valge helkurist.
Liiklusmärgi element 981b "Helkurkattega pind" on mõeldud vastassuunaliste liiklusvoolude või sama suuna liiklusribade eraldavate horisontaalsete liiklusmärkide elementide esiletõstmiseks pimedal ajal ja halva nähtavuse tingimustes. Liiklusmärgi element 981b koosneb ühest teekattesse integreeritud valge helkurist.