Esmaabiõppe tundide arvestamise korra ja esmaabiteadmiste kontrolli kinnitamine

Kinnitada esmaabiõppele vastuvõtu kord alates 01.01.2023.

Kui õpilane esitab teise autoskooli või muu asutuse väljastatud esmaabiõppe lõpetamise dokumendi, võib esmaabiõppe kursust mootorsõidukijuhtidele aktsepteerida, kui järgitakse kõiki alljärgnevaid tingimusi:

  1. Dokumendis peab olema märgitud, et tegemist on esmaabiõppega;
  2. Õpetaja nimi tuleb märkida esmaabiõppe tunnistusele. Mootorsõiduki juhi esmaabiõpetaja peab olema registreeritud meditsiinitöötajana riiklikus meditsiinitöötajate registris (Liiklusseadus, §119);
  3. Esmaabiõppe kursuse maht – 16 tundi;
  4. Õpilane läbib esmaabi teadmiste kontrolli. Teadmiste test loetakse edukalt sooritatuks, kui vähemalt 90% vastustest on õiged;
  5. Õpilane on tasunud õppeaja vastavalt hinnakirjale.

Juhul kui tingimusi punktides 1-5 ei täideta, peab õpilane läbima vastava esmaabiõppe.